Live Nations betingelser for billetkøb

1. Generelle bestemmelser vedrørende billetkøbet

1.1  Billetters gyldighed
Ved køb af billetter til arrangementer, hvor Live Nation står som arrangør, accepterer du samtidig at være bundet af nedenstående arrangementspecifikke betingelser. Se øvrige købsbetingelser her.

Adgang til Live Nations arrangementer (koncerter, shows mv.) kræver fremvisning af gyldig billet.

Live Nation indestår ikke for gyldigheden af billetter, købt udenom officielle salgskanaler og salgssteder.

1.2  Antalsbegrænsning
I forbindelse med køb af billetter til Live Nations arrangementer gælder der altid en antalsbegrænsning. Dette betyder, at der højst kan købes 10 billetter pr. fysisk/juridisk person.

Begrænsningen fastsættes efter ønske fra artisten/artisterne, og kan derfor i nogle tilfælde være mindre end 10. 

Ved køb af et større antal billetter pr. fysisk/juridisk person kan derfor kun ske, ved henvendelse direkte til Live Nation.

2. Betingelser for Live Nations arrangementer (koncerter, shows mv.)

2.1 Rygning
Rygning er forbudt til alle indendørs arrangementer, jf. Rygelovens § 18 stk. 1. (Lov nr. 512 af 06/06/2007). Vi henstiller derfor venligt til alle vores gæster om at respektere dette forbud, for at sikre at alle får den bedst mulige oplevelse.

Med henblik på at overholde vores forpligtelse som arrangør, jf. Rygelovens § 23 stk. 1, har vi taget en række forholdsregler for at sikre rygeforbuddets overholdelse. Dette sker blandt andet som følge af disse betingelser samt betingelser påstemplet billetten, hvorefter alle billetholdere gøres opmærksomme på deres pligt til at respektere rygeforbuddet.

Bemærk venligst, at der generelt ikke vil være mulighed for at forlade arrangementet for at ryge og komme ind igen. Der vil dog på enkelte venues være indrettet rygeområder. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til personalet umiddelbart før og under selve arrangementet.

2.2 Lys og lyd
Det er bandet/kunstneren selv og dennes team, som har ansvaret for alle rekvisitter, udstyr, lys og lyd mv. Dette sker for at sikre det kunstneriske udtryk. Lyden reguleres således udelukkende af deres teknikere, hvorfor vi som arrangør ikke har nogen indflydelse herpå.

Som arrangør gør Live Nation alt for at sikre vores kunder den bedst mulige oplevelse til alle arrangementer. Der kan imidlertid i sjældne tilfælde opstå problemer med enten lys eller lyd.

Vores personale gør alt for at afhjælpe eventuelle problemer. Desuden sørger vi altid for, at artistens/bandets produktionsledelse i god tid får information vedrørende akustiske forhold og indretning.

Live Nations ansvar vedrørende lyd -eller lysproblemer er herefter begrænset til de yderst sjældne tilfælde, hvor problemer vedrørende lyd eller lys direkte kan tilregnes Live Nation, og hvor dette væsentligt forringer oplevelsen af arrangementet. Det vil uden for disse tilfælde ikke være muligt at få refunderet billetten.

2.3 Udsyn og indretning
I sjældne tilfælde kan få pladser på enkelte venues have begrænset udsyn som følge af den konkrete venues indretning og konstruktion. Hvis dette er tilfældet vil det som hovedregel være påført billetten.

Begrænset udsyn kan desuden i sjældne tilfælde forekomme som følge af de i forbindelse med arrangementet anvendte rekvisitter. Live Nation bærer ikke ansvaret herfor.

Skulle vores gæster, mod forventning, som følge af ovenstående opleve et så begrænset eller blokerende udsyn, at det væsentligt forringer oplevelsen, kan der efter henvendelse til personalet anvises en anden plads. Det understreges imidlertid, at vores arrangementer skal betragtes som totaloplevelser, og at man ved nogle arrangementer, som afholdes på større venues, ikke vil kunne forvente altid at have fuldt udsyn til alle scener og skærme mv.

I tilfælde af relokering bemærkes det, at Live Nation ikke kan garantere mulighed for at den/de pågældende gæst/gæster vil kunne blive placeret samlet.

2.4 Arrangementets karakter: ”Live-ydelse”
Eftersom alle vore arrangementer kan karakteriseres som ”live-ydelser” med meget kort levetid, henstiller vi til vores kunder om altid at kontakte vores personale i tilfælde af eventuelle problemer, som måtte opstå under selve arrangementets afvikling. Vores personale og sikkerhedsfolk er yderst professionelle og kompetente til at håndtere enhver situation, som måtte opstå. Uden at der rettes henvendelse, kan vores personale ikke forventes selv at gribe ind eller søge at løse eventuelle problemer. Der vil ofte være tale om store venues, hvorfor det ikke altid er muligt at holde overblik over alt, hvad der foregår.

I de tilfælde, hvor vi først bliver gjort opmærksomme på eventuelle problemer, efter arrangementet er slut, har vi ikke mulighed for at afhjælpe problemet i overensstemmelse med vores afhjælpningsret efter købeloven.

Billetter refunderes herefter ikke som følge af problemer, som kunne have været afhjulpet forud for eller under selve arrangementet.

3. Ombytning og refundering af billetter

3.1 Ombytning
Købte billetter kan ombyttes så længe ledige pladser haves. Der kan ske ombytning til andre billetter inden for samme billetkategori, eller andre kategorier mod betaling af en eventuel prisdifference. Ombytning kan endvidere ske til handicappladser forudsat at der stadig er flere ledige. 

3.2 Refundering
Live Nation forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes.

3.3 Bemærk
COPENHELL og Heartland er en festival og ikke en koncert. Billetter kan ikke refunderes i tilfælde af bandaflysninger. Deri fastholder COPENHELL og Heartland retten til enhver ændring af musikprogrammet.

4. Overdragelighed og kommerciel brug af billetter

4.1 Forbud mod videresalg  og anvendelse i kommercielt øjemed
Det er forbudt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed med henblik på at opnå fortjeneste, jf. § 1 stk. 1 i Lov om Videresalg af billetter til kultur– og idrætsarrangementer (”lov om billethajer”), (Lov nr. 458 af 23/05/2007).

Overtrædelse vil medføre at billetten/billetterne annulleres.

Det bemærkes desuden, at overtrædelse af forbuddet er underlagt strafansvar for fysiske personer jf. § 2 stk. 1, lov om billethajer og for juridiske personer jf. § 2 stk. 1 straffelovens kapitel 5.

Live Nation vil derfor uden videre foretage politianmeldelse, samt om nødvendigt indlede civilretlig retsforfølgelse ved de almindelige domstole, hvor dette er muligt.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg (dvs. sælges sammen med andre varer eller serviceydelser), konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre Live Nation eller Artisten har givet særlig tilladelse hertil.

Læs mere om billetsvindel her

5. Ændringer
Live Nation forbeholder sig ret til  om nødvendigt at foretage løbende ændringer i nærværende betingelser. Som køber af vores billet(ter) er det dit eget ansvar at holde dig løbende opdateret med vores betingelser i forbindelse med billetkøb.